OVER ONS

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
Dag: kalenderdag. 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Voorwinden Retail B.V.
Smidsweg 7
3295 BT ’s-Gravendeel
Telefoonnummer:+31 (0)78-6305070
(bereikbaar op: ma. t/m vrij. 09-00-17.00)
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 24409003
BTW-identificatienummer: NL817055071B01 


Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Artikel 4 - Het aanbod 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen. 
 • de eventuele kosten van aflevering. 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. 
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst. 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs. 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief. 
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is. 
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt. 
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten. 
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. 
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 


Artikel 5 - De overeenkomst 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan. 
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. 
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties. 
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst. 
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten 

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. 
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 
 • die snel kunnen bederven of verouderen. 
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer invloed heeft. 
 • voor losse kranten en tijdschriften. 
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. 
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. 
 • betreffende weddenschappen en loterijen. 


Artikel 9 - De prijs 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; 
 • of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 


Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 


Artikel 11 - Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 12 - Duurtransacties 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 


Artikel 13 - Betaling 

De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de webshop vooraf te worden betaald. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. 

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald. 
Verzendkosten worden uitsluitend terugbetaald indien u de gehele order retourneert. Indien u een deel van de bestelling retourneert, krijgt u de verzendkosten niet terugbetaald. 


Artikel 14 - Klachtenregeling 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 


Artikel 16 – Overige informatie 

Betaling - transactie: 
De verkoop van een artikel komt uitsluitend tot stand na betaling middels een iDEAL, Bancontact of Creditcard-transactie.

iDEAL is online betalen via uw eigen telebankiersysteem. Deelnemende banken aan het IDEAL-telebankiersysteem zijn ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank en SNS. Met iDEAL rekent u af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. 

Buckaroo payment systems verzorgd de communicatie met de banksystemen en verwerken uw betaling. Zij zijn internationaal gecertificeerd volgens de PCI-standaards van Mastercard en Visa en zorgen voor een juiste en veilige afhandeling van uw iDEAL-betaling (telebankieren). 

Beveiligd: 
Uw betaling wordt via een beveiligde lijn geleid naar de internetkassa, die de afhandeling van uw transactie verzorgt. Aan het slotje onderin uw scherm kunt u zien dat de gegevens gecodeerd verstuurd via een zogenaamde "secure connection". Heeft de internetkassa de betaling ontvangen, dan gaat Voorwinden uw bestelling klaarmaken. 

Controleer uw e-mailadres! 
Omdat Voorwinden een orderbevestiging per e-mail aan u stuurt, is het belangrijk dat u het juiste e-mailadres aan ons opgeeft. In deze orderbevestiging bevestigen wij de succesvolle bestelprocedure en de ontvangst van de order. 
Let op: deze orderbevestiging is tevens uw betalingsbewijs! Bewaar hem dus goed. 

Verzendkosten: 
Bij een orderbedrag boven de € 50,00 worden voor het verzenden van artikelen binnen Nederland en België geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij een orderbedrag onder de €50,00 berekenen wij € 4,95 verzendkosten in Nederland en €6,50 in België en Duitsland. Voor verzending onder de €100,- naar Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk brengen wij €9,50 verzendkosten in rekening. 

Retourneren artikelen via Post/Vervoersdienst: 
Mocht het artikel niet aan uw verwachting voldoen, dan dient u het binnen 14 dagen na leverdatum aan onderstaand retouradres te zenden. Het bijgevoegde retourformulier dient u ingevuld bij de retourzending toe te voegen en duidelijk aan te geven welk artikel u waarom wilt retourneren. Kosten en risico van deze retourzending zijn voor rekening van de koper (zie www.postnl.nl voor de exacte verzendtarieven). Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het bedrag op uw rekening of creditcard retour gestort. Er wordt alleen overgegaan tot retourbetaling als wij het artikel in dezelfde staat ontvangen als waarin wij het verstuurd hebben. 

Retouradres: 
Voorwinden Retail B.V. Smidsweg 12 3295 BV ‘s-Gravendeel Retourneren in één van onze vestigingen: U kunt artikelen die via de webshop zijn aangekocht ook retourneren in één van onze vestigingen, na controle aan de kassa van de retourzending wordt het bedrag NIET direct aan u terugbetaald maar teruggestort op uw rekening. Het artikel mag wel geruild worden voor een andere maat. Wij kunnen alleen retourgestuurde goederen accepteren als u de bon van de webaankoop kunt overleggen. 

Adressen vestigingen: 

Voorwinden Modemall
Smidsweg 7
3295 BT ’s-Gravendeel 

Voorwinden Sport
Dollard 1
3332 EE Zwijndrecht 
Franco- en rembourszendingen worden op geen enkele voorwaarde door ons geaccepteerd. Ook uitverkoopartikelen kunnen geretourneerd worden conform bovenstaande. 

Retourneren gedragen artikelen met een garantie en/of serviceverzoek: 
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd. Is reparatie niet mogelijk, dan ontvangt u van ons een vervangend artikel. Indien er geen vervangend artikel voorradig is, storten wij het aankoopbedrag retour op uw rekening. Franco- en rembourszendingen worden op geen enkele voorwaarde door ons geaccepteerd.

Retouradres:
Voorwinden Retail B.V.
Smidsweg 12
3295 BV ‘s-Gravendeel 

Klachten:
In geval van een klacht verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via [email protected] of via tel.: 078-6305070. Wij streven ernaar om klachten die wij via email ontvangen binnen 24 uur te beantwoorden. In alle gevallen kan u binnen 3 werkdagen een reactie van ons verwachten.